Feed

Referat 2018

Referat: til ordinær årlig generalforsamling i EGIF Tennis torsdag den 8. marts 2018 kl. 19:30 i klubhuset 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Richard Uldbjerg

enstemmigt vedtaget

generalforsamlingen er rettidigt varslet, ingen indsigelser til den udsendte dagsorden

2. Formandens beretning

Formanden fremlægger beretningen til generalforsamlingens godkendelse. Beretningen lægges efterfølgende på klubbens hjemmeside.

Beretningen er enstemmigt godkendt

3. Regnskab for året 2017

Kasserer Bjarne Axelsen gennemgår bilagskontrolleret og underskrevet regnskab. Regnskabet udleveres på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse

regnskabet er enstemmigt godkendt

4. Budget for 2018 inkl. kontingenter for 2018

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til budget for 2018 inkl. forslag til kontingenter for 2018 til generalforsamlingens godkendelse. Kassereren fremlægger forslaget.

Budgetforslag og kontingentforslag for 2018 udleveres på generalforsamlingen.

budgettet og kontingentsatser er enstemmigt godkendt

5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

ingen indkomne forslag

forslag om "mandagstennis" om lørdagen også, udfordringen er at turneringstennis ofte ligger om lørdagen. Der bliver udtrykt bekymring for om der vil være nok tider til turneringsholdene.

Evt. forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af formand

Hans Martin Brøndum modtager genvalg

enstemmigt genvalgt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Stig Bach: modtager genvalg(genvalgt)

Kim Bergstedt: modtager genvalg (genvalgt)

Bjarne Axelsen: modtager genvalg (genvalgt)

Hanne Baxter: ikke på valg

Stinne Bøggild: ikke på valg

Carsten Wiiberg: ikke på valg

8.Valg af suppleant:

Margit Kjærgaard: ikke på valg

9.Valg af billagskontrollant:

Ove Sørensen: ikke på valg

Jytte Gundermann:: modtager genvalg (genvalgt)

10.Billagskontrollantsuppleant:

Søren Hansen: ikke på valg

11. Udnævnelse af æresmedlem

Anders Hansen udnævnes til æresmedlem i EGIF Tennis

12.Evt: Jytte beder om at blive mindet om generalforsamlingen. Ingen andre kommentarer.


Richard takker for god ro og orden.

 

Ref.: Hanne Baxter