Feed

Referat 2022

EGIF Tennis & Padel – generalforsamling 2022

 

Erritsø, den 17. marts 2022

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EGIF Tennis & Padel

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden og referat:

  1. 1.          Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Lars Bøggild (LB) som dirigent. LB valgt.

 

2.       Formandens beretning

Vedhæftet denne indkaldelse til generalforsamlingen. Beretningen indstilles godkendt. Beretningen godkendt.

3.       Regnskab for året 2021

Regnskabet 2021 er bilagskontrolleret og underskrevet. Det indstilles godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er vedh. denne indkaldelse. En økonomisk hovedoversigt og nøgletal for årene 2014 til 2021 er ligeledes vedhæftet.

Regnskabet er godkendt.

 4.       Budget og kontingenter for 2021

Budget 2022 og kontingentforslag 2022 er vedh. denne indkaldelse hhv. vist nedenfor, og indstilles begge til generalforsamlingens godkendelse. Kontingenter foreslås uændrede ift. 2021 fsva. udendørs tennis kontingenter. Indendørs kontingenter for padel, tennis og kombinationskontingenter vil bestyrelsen senere fastlægge, når KetcherCentrets prisstruktur er kendt, og under hensyntagen til, at de indendørs foreningsaktiviteter som minimum er indtægtsdækkede ift. klubbens udgifter ved disse.

Tennis udendørs kontingentforslag – 2022:

Seniorer

700 kr.

Juniorer (< 18 år)

400 kr.

Familie

1.400 kr.

Studerende (studiekort)

425 kr.

Formiddagspensionister (begrænset booking til hverdage inden kl. 15)

425

 

 

 

Det er i budget 2022 forudsat, at indtægter vedr. indendørs aktiviteter for padel og tennis som minimum dækker udgifter for disse i 2022 (og for årene fremover). En specifik budgettering for disse aktiviteter er pt. ikke mulig.

Generalforsamlingen har godkendt bestyrelsens forslag til 2022 kontingenter.

5. Bestyrelsens forslag til beslutning på generalforsamlingen

a. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingens godkendelse af, at klubbens navn fremadrettet er ”EGIF Tennis & Padel”. EGIF hovedforeningen har godkendt dette på et hovedbestyrelsesmøde i 2021. Forslaget godkendt.

b. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingens godkendelse af, at bestyrelsen søger realiseret installation af udendørs lysanlæg på bane 1+2 indenfor en samlet max. investering på ikke over 300.000 kr. (netto efter tilskud). Klubben har overskudslikviditet til en sådan investering og vil søge sponsor- og fondsmidler til projektet i videst muligt omfang. Installation påtænkes færdiggjort i det sene efterår 2022, således at lysanlægget er driftsklar til udesæsonen 2023. Forslaget godkendt.

 6.       Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 døgn før generalforsamlingen for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

Ingen forslag modtaget forud for generalforsamlingen.

 7.       Valg af formand

H.M. Brøndum modtager genvalg og indstilles genvalgt. Formanden genvalgt.

 8.       Valg til bestyrelsen

Stinne Bøggild, Anita Byskov og Hanne Baxter er ikke på valg.

Bjarne Axelsen er på valg og genopstiller ikke efter 6 år som klubbens kasserer.

Troels F. Hansen, Thomas Hytting og Ketlina Pedersen er på valg og genopstiller. Alle er genvalgt. Ketlina Pedersen overtager posten som kasserer i klubben efter Bjarne Axelsen.

Bestyrelsen indstiller følgende nye medlemmer af bestyrelsen valgt: Kim Borg, Allan Pedersen og Hans Chr. Hansen. Allan Pedersen har trukket sin kandidatur.
De to andre blev valgt.

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen frem til generalforsamlingen i marts 2023 består af 9 medlemmer, nemlig formanden og de 8 ovennævnte fortsættende/nye bestyrelsesmedlemmer. Dette set i lyset af klubbens transformation i 2022 til helårsklub og med inkludering af padel i klubbens foreningsmæssige aktivitetsområde. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

9.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

Hans Chr. Hansen, Lars Bøgstrup og Margit Kjærgaard er på valg.

Margit Kjærgaard genopstiller ikke. Lars Bøgstrup modtager genvalg.

Hans Chr. Hansen indtræder i bestyrelsen.

Lars Bøgstrup indstilles således at fortsætte som suppleant i bestyrelsen. Godkendt.

 10.       Valg af bilagskontrollanter

Søren Hansen er ikke på valg

Jytte Gondermann er på valg og genopstiller. Godkendt.

 11.   Valg af bilagskontrollantsuppleant

Per G. Nielsen er på valg og modtager genvalg. Godkendt.

 12.   Evt.

Banerne åbnes for udendørs spil ca. medio april 2022. Bestyrelsen og baneteamet sørger for at banestreger er tjekket og opstrammet/fastgjort godt på alle baner.

Standerhejsning afholdes søndag den 24. april 2022 kl. 13:00 på klubbens anlæg. INSPORT vil være til stede til standerhejsningen.

Tennis Sportens Dag afholdes den 30. april 2022 kl. 10-14.

Status på byggeriet af Ketchercentret: Det igangværende byggeri ventes driftsklar i 4. kvartal 2022 (tennis hal og padel hal).

Andre punkter under Evt. skal fremsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ingen punkter modtaget.

 

På bestyrelsens vegne

 Hans Martin Brøndum, formand