Feed

Økonomisk regelsæt

EGIF Tennis

Økonomisk regelsæt for klubbens medlemmer

 

Udlæg

Medlemmer, der har lagt ud for foreningen vedr. indkøb af fx udstyr, kan få pengene refunderet ved henvendelse til kassereren mod relevant skriftlig dokumentation af udgiften. Kasserer eller formand skal godkende alle sådanne refusioner.


Udgifter ifm. deltagelse i turneringer og stævner

Klubben dækker alle deltagergebyrer for klubbens deltagelse i holdturneringer i DGI og JTU/DTF samt stævner, hvor klubben deltager med hold.

Evt. bespisning på hjemmebane ifm. holdturneringer dækkes efter bilag og max. med 30 kr. pr. deltager i bespisningen (egne deltagere og gæsteholdet). Hertil giver klubben en øl/vand pr. deltager ifm. denne bespisning

Deltagergebyrer for medlemmers deltagelse i individuelle turneringer og stævner dækkes kun såfremt det godkendes af formand eller kasserer specifikt i hvert tilfælde.

Klubben dækker aldrig udgifter til transport/kørsel ifm. turneringer og stævner, hvad enten det er holdbaseret eller individuelt.


Udgifter ifm. kurser og møder

Efter godkendelse af formand eller kasserer specifikt i hvert tilfælde dækker klubben kursusgebyrer til relevante trænerkurser for de medlemmer, der er frivillige trænere eller gerne vil være det.

Fortæring, ophold og transport i forbindelse med kurser og møder dækker klubben ikke.

Evt. deltagergebyrer ifm. møder, konferencer, seminarer o.lign dækkes kun efter specifik beslutning i bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Ingen andre udgifter end selve deltagergebyret dækkes af klubben.


Dækning af andre medlemsudgifter

Klubben dækker ingen andre udgifter for medlemmerne end de ovenfor nævnte udgiftstyper. Dette gælder bestyrelsens medlemmer, frivillige og alle andre medlemmer af klubben. Klubben dækker således som eksempel aldrig udgifter til privat telefon/internet, private tennisabonnementer el.lign.


Nøgledeposita

Opkrævede nøgledeposita tilbagebetales ikke til udmeldte medlemmer. Fremadrettet opkræves ikke nøgledepositum ved indmeldelse, idet kontingentet anses for dækkende også nøgler/nøglekort/adgangskode.

Fortaber et medlem sin nøgle, sit nøglekort eller sin adgangskode udleveres nyt adgangsinstrument af klubbens kasserer mod betaling af 150 kr.


Gæstespil

Gæster (ikke-medlemmer) kan sammen med klubmedlemmer spille på klubbens baner mod betaling af 75 kr. pr. person pr. time – jf. opslag herom på klubbens hjemmeside.


Mærkedage

Klubben har som politik at markere mærkedage for de af klubbens medlemmer, der har ydet en markant frivillig indsats i klubbens arbejde. Det gælder bestyrelsesmedlemmer, trænere, banefolk, turneringsarrangører, holdledere og andre frivillige.

Mærkedage er runde fødselsdage (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100,..).

Mærkedage markeres med en blomsterhilsen eller vingave i størrelsesordenen 250 kr.

Konkrete mærkedage/markeringer besluttes altid af bestyrelsen.

 

Godkendt af bestyrelsen for EGIF Tennis, marts 2022.